Bun venit pe site-ul Primariei Poiana Vadului judetul Alba!

ANUNȚ-privind reducerea 50% energie electrică

10 august 2022

  cerere_si_declaratie-reducere_energie_electrică (681,1 KiB, 175 hits)

ANUNȚ

Primăria comunei Poiana Vadului, anunță cetățenii cu domiciliul pe raza Unității Administrativ Teritoriale – comuna Poiana Vadului
că în conformitate cu următoarele prevederi legale:
– art. 8 al. 4 din OG 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” coroborate cu Normele metodologice ale Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, ale Ministerului Finanţelor, ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 4.626/23.685/6.291/ 1.840/1997 privind acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27 din 5 august 1996, republicată, actualizate prin Ordinul comun nr. 572/2022 al Ministerului Muncii și Solidarității Sopciale, nr. 321/2022 al Ministerului Energiei, nr. 1335/2022 al Ministerului Finanțelor, nr. 1009/2022 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, nr. 935/2022 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice aferent contractului de furnizare încheiat.
În conformitate cu prevederile capitolului I, punctul 2 din Normele metodologice de aplicare a OG 27/1996 cu completările și modificările ulterioare Cetăţenii care beneficiază de facilităţile menționate, în nume propriu sau, după caz, al familiei pe care o reprezintă, vor depune o cerere la primărie, prin care solicită acordarea facilităţilor ce li se cuvin. Cererea va fi însoţită de următoarele acte doveditoare:
1. – documentul de atestare a domiciliului stabil (buletinul/cartea de identitate)
2. – declarație pe propria răspundere, sancționabilă conform legii, pentru declarații false cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru acordarea facilităților
3. – copia ultimei facturi emise de furnizor energie electrică (în scopul identificării furnizorului).
Cererea însoțită de documentele enumerate mai sus se poate depune începând cu data de 10 august 2022 până în data de 16 august 2022 inclusiv sau după dobândirea dreptului de a beneficia de această facilitate. Cererile se depun la Primăria comunei Poiana Vadului sau pe adresa de mail primaria@poianavadului.ro
Modelul de cerere și declarație pe proprie răspundere constituie anexa la prezentul anunț şi se pun la dispoziţie de către primărie.
NOTĂ:
Nu beneficiază de aceste reduceri :
• persoanele fizice care nu și-au achitat facturile scadente la termen

Primarul comunei Poiana Vadului
Beniamin Toader

CERERE

pentru reducerea cu 50% a preţului final
al energiei electrice aferent contractului de furnizare încheiat

Subsemnatul/a……………………………………………………………………………………………………………….cu domiciliul/locuința principală com. Poiana Vadului sat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
identificat cu BI/CI ………………, seria……………….., nr. …………..eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………., CNP ……………………………………………………………………..

în conformitate cu prevederile art. 8 al. 4 din OG 27/1996 cu completările și modificările ulterioare coroborate cu cele ale capitolului I, punctul 2 din Normele metodologice de aplicare a OG 27/1996 cu completările și modificările ulterioare
solicit reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice aferent contractului de furnizare încheiat cu următorul furnizor:
…………………………………………………………………………………………………. la energie electrică
Cunoscând consecinţele penale pentru falsul în declarații conform prevederilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 – Codul penal, declar pe propria răspundere că nu am încălcat reglementările stipulate la art. 11 din O.G nr. 27/1996, republicată.
Mă oblig să aduc la cunoștința Primariei comunei Poiana Vadului, de îndată, orice modificare privind domiciliul meu.
Anexez la cerere:
1. copie după buletinul/cartea de identitate
2. declarație pe propria răspundere, sancționabilă conform legii, pentru declarații false cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru acordarea facilităților
3. copia ultimei facturi emise de furnizor energie electrică (în scopul identificării furnizorului).

Am luat la cunostiință că informațiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului European nr. 679/2016 priviind protecția datelor cu caracter personal
Data, Semnătura,
……………………….. …………………………………

DECLARAȚIE

 

Subsemnatul/a………………………………………………………………………………………………………………. cu domiciliul/locuința principală comuna Poiana Vadului sat …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
identificat cu BI/CI ………………, seria……………….., nr. ………….. eliberat de ………………………… la data de ………………………………………., CNP ………………………………………………………………………

cunoscând consecinţele penale pentru falsul în declarații conform prevederilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 – Codul penal

în conformitate cu prevederile capitolului I, punctul 2 din Normele metodologice ale Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, ale Ministerului Finanţelor, ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 4.626/23.685/6.291/1.840/1997 privind acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27 din 5 august 1996, republicată, actualizate prin Ordinul comun nr. 572/2022 al Ministerului Muncii și Solidarității Sopciale, nr. 321/2022 al Ministerului Energiei, nr. 1335/2022 al Ministerului Finanțelor, nr. 1009/2022 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, nr. 935/2022 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
Declar că îndeplinesc toate condițiile pentru reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice aferent contractului de furnizare încheiat și nu încalc prevederile legale stipulate la articolul 11 din O.G. 27/1996, republicată

Am luat la cunostiință că informațiile din prezenta declarație vor fi prelucrate conform Regulamentului European nr. 679/2016 priviind protecția datelor cu caracter personal.

Data, Semnătura,
……………………….. …………………………………

Last modified: 10 august 2022

Comments are closed.